ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 11/2565 เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสารขออนุญาตเข้า-ออก สปป. ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

Announce