ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21/2565 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21/2565 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

Announce