กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย จัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2022

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ร่วมจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕ (Public Diplomacy Award 2022) เป็นปีแรก ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิไทย เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วยคณะทูตต่างประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

“รางวัลการทูตสาธารณะ” เป็นรางวัลที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่ไปดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ มนุษยธรรม วัฒนธรรม กีฬา นวัตกรรม จนสามารถสร้างชื่อเสียงแก่คนไทยและประเทศไทย และได้รับการยอมรับในต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้รับรางวัลดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป หรือเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ตลอดจนเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ว่าประชาชนทั่วไปก็สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการทำงานการทูตสาธารณะได้

ผู้ที่ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะคนแรกของประเทศไทย ได้แก่ นายแพทย์สุนทร อันตรเสน แพทย์เฉพาะทางแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลราชวิถี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลราชวิถี และกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์สุนทรฯ มีผลงานโดดเด่นในการจัดตั้งและดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินทางไปให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคหูน้ำหนวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่ห่างไกลในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทย ตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี รวมแล้วมากกว่า ๘๐เมือง ใน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา จีน อินเดีย เคนยา บังกลาเทศ ภูฏาน และติมอร์ตะวันออก และรักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า ๗๐,๐๐๐ ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบุคลากรทางการแพทย์
จำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ในปี ๒๕๖๕ จะได้รับถ้วยรางวัล ที่มีชื่อว่า “Goodwill” พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน ๕ แสนบาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสานต่อภารกิจต่อไป และจะได้รับการสลักชื่อบนถ้วยรางวัลใหญ่และกำแพงเกียรติยศที่จะจัดแสดงเป็นการถาวรไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย 

อนึ่ง ในปี ๒๕๖๖ นายแพทย์สุนทรฯ มีแผนจะจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับชายแดนไทย ๓ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชาและ สปป.ลาว

Announce