_

Contact Us

Royal Thai Embassy, Vientiane, Lao PDR.

หากต้องการส่งไปรษณีย์

กรุณาส่งไปที่ ตู้ปณ. 23 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

 

หากโทรจากประเทศไทย

ต้องกดรหัส 007-856-21 ตามด้วยหมายเลข โทรศัพท์ หรือ โทรสาร

ฝ่ายกงสุล

 • เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์
 • (+856 20) 55512228, (+856 20) 55512228
 • จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

หากโทรจากประเทศไทย

ต้องกดรหัส 007-856-21 ตามด้วยหมายเลข โทรศัพท์ หรือ โทรสาร

 

การขอวีซ่า

09.00 – 12.00 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น
13.30 – 16.30 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

สำนักงานผู้ช่วยทหารบก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พันเอก ชาตรี แสงทองศรีกมล

 • หน่วยที่ 17 บ้านโพนทันเหนือ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
 • (+856-21) 454525
 • (+856-21) 454525

สำนักงานผู้ช่วยทหารอากาศ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล

 • เลขที่ 154 หน่วยที่ 13 ซอย 23 บ้านฮ่องไก่แก้ว เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
 • (+856-21) 254257
 • (+856-21) 254257

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) นายกวิน วิริยพานิชย์

 • เลขที่ 28 ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
 • (+856 21) 413704, (+856 21) 413706
 • (+856 21) 412089