วีซ่าเดินทางผ่าน

 เงื่อนไข

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. เดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อไปยังประเทศอื่นภายใน 30 วัน (ประเภท TS)
 2. ร่วมการแข่งขันกีฬา (ประเภท S)
 3. เป็นผู้ควบคุมหรือลูกเรือยานพาหนะที่เข้ามาในประเทศไทย (ประเภท C)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. หลักฐานแสดงการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อาทิ ตั๋วเครื่องบิน (แสดงเที่ยวบิน ขาเข้า-ออก ประเทศไทย) ซึ่งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 5. หลักฐานทางการเงิน (10,000 บาท/คน 20,000 บาท/ครอบครัว)
 6. กรณีร่วมการแข่งขันกีฬา ต้องแสดงหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาดังกล่าว
 7. เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้
  วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

800 บาท/ครั้ง

ระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย

ไม่เกิน 30 วัน

Applying for a Visa

ต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นที่เว็บไซต์ https://thaivisavientiane.com

 

TRANSIT VISA

REQUIREMENTS

This type of visa is issued to applicants who wish to enter Thailand for the following purposes:

 1. To travel in transit through Thailand in order to proceed to the country
  of destination or to re-enter his/her own country within 30 days (category “TS”)
 2. To participate in sports activities (category “S”)
 3. The person in charge or crew of a conveyance coming to a port, station or area
  in Thailand (category “C”)

REQUIRED DOCUMENTS

 1. A Completed and signed Visa Application Form
 2. 2 passport-sized photos taken within 6 months
 3. An original and a copy of passport or travel document which is valid for no less than 6 months, including bio data page, immigration stamp to Lao PDR page, and Lao visa page (for applicant with no residence in Lao PDR)
 4. A confirmed air ticket to Thailand and to another country paid in full
 5. Evidence of adequate finance(10,000 baht per person and 20,000 baht per family)
 6. Letter of invitation stating the application’s participation in sports activities in the Kingdom (compulsory for category “S”)
 7. Consular officer reserves the right to require additional documents, or an interview with the applicant, as deemed necessary, without prior notice. 

VISA FEE (Cash only in Thai baht and non-refundable)

800 baht per entry

PERIOD OF STAY 

Travelers coming to Thailand with this type of visa will be permitted to stay for a period
not exceeding 30 days

HOW TO APPLY FOR A VISA