_

กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนหนังสือเดินทางเล่มที่หมดอายุ

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จำกัดเที่ยวบิน ผู้ที่ประสงค์
ทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ในช่วงเวลานี้อาจได้รับเล่มหนังสือเดินทางใหม่ประมาณ 1 เดือน

 

* โปรดนัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ +85620 5569 7501 อย่างน้อย 3 วันทำการ *

เอกสารประกอบคำร้อง

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
 2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งาน) หรือ ใบแจ้งความ (กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานถูกขโมยหรือสูญหาย)

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก หรือ สูติบัตร (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง
  15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา (หากบิดาหรือมารดา
  เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางแทน)
 3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

อนึ่ง กรณีที่ชื่อไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร จะต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ ใบทะเบียนสมรส/หย่า บันทึกฐานะแห่งครอบครัว ประกอบด้วย

หมายเหตุ กรณีผู้เยาว์ บิดา มารดา และผู้เยาว์จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

 1. กรณีบิดาหรือมารดาหรือทั้งสองไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้บุคคลที่ไม่สามารถ
  มาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือ
  สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย (กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ)

* กรณีที่บิดาหรือมารดาให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะ (มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า
15 ปี มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

 1. กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถ
  ลงนามให้ความยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมกับยื่นบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14)
  ที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และบัตรประจำตัวประชาชน
  ของมารดา

 

 1. กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
  ในบันทึกการหย่าสามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี

 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)

 

หนังสือเดินทางใช้เวลาผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศประมาณ 3 – 4 วัน นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

คำแนะนำกรณีเอกสารการเดินทางของคนไทยสูญหายใน สปป.ลาว

 

 1. เจ้าของหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือผ่านแดน (Border pass) แจ้งความ
  กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เอกสารสูญหาย (ติดต่อตำรวจ ปกส. บ้าน หรือ ปกส. เมือง)
 2. เมื่อแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่แล้ว ให้นำใบแจ้งความไปติดต่อกับสำนักงานตำรวจ
  ตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป. ลาว เพื่อออกใบรับรองเอกสารสูญหาย (Certificate of Loss) (สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้า-ออกเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดเช้ามอลล์ ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 00 – 15.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 3. เมื่อได้ใบรับรองเอกสารสูญหายแล้ว ให้นำมายื่นขอออกใบสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – CI) ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่อยู่ ถนนบูลิจัน บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัดตะนาก
  ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 00 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. เอกสารประกอบการยื่นขอ CI ดังนี้
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. เมื่อได้รับ CI แล้วให้นำ CI พร้อมกับ Certificate of Loss ไปขอ EXIT VISA ที่กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ที่อยู่ ถนนสีบุนเรือง เมืองไซเสดถา (ใกล้กับประตูชัย) (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 00 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 6. เมื่อได้รับ EXIT VISA แล้วจึงจะสามารถเดินทางออกจาก สปป. ลาว ได้ ทั้งนี้ CI สามารถใช้
  เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

หมายเหตุ กรณีเอกสารประจำรถยนต์สูญหายด้วย ให้นำ Certificate of Loss ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ที่ด่านขาออก โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนพิจารณาอนุญาตให้เดินทางออกจาก สปป. ลาว ได้