การขอจดทะเบียนสมรส

การขอจดทะเบียนสมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มิ.ย. 2567

| 30,084 view

การขอจดทะเบียนสมรส

 1. การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยสามารถดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศได้

***กรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติลาว การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยจะใช้บังคับ
ใน สปป. ลาวได้ ต้องแจ้งสถานเอกอัครราชทูต
/สถานกงสุลใหญ่ สปป. ลาว ในไทยหรือกรมกงสุลลาว และต้องไม่ขัดกับเงื่อนไขการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายลาว

เมื่อจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย สปป. ลาว แล้ว สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับรองเอกสารการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย สปป. ลาว สำหรับยื่นขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัวในประเทศไทยเพื่อรับรองการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายลาวสำหรับใช้ในประเทศไทยต่อไป

1.1 คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

    - ชายหรือหญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิง

      มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้

    - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

    - ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

    - ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

    - ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

    - หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

              * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

              * สมรสกับคู่สมรสเดิม

              * มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

              * ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

              * มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้

    - ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย

1.2 เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนสมรส  

คู่สมรสเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (แบบฟอร์ม)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองความเป็นโสด ที่ออกโดยเขตหรืออำเภอไม่เกิน 6 เดือน
 5. หนังสือให้ความยินยอม(กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
 7. สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร(กรณีมีบุตรด้วยกันมาก่อน)
 8. ใบสำคัญการหย่าหรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า(กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)

คู่สมรสเป็นคนสัญชาติลาว

 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติเหมาะสมหรือมีเสรีภาพในการสมรส ซึ่งออกโดยทางการ สปป. ลาว

     (หนังสือรับรองความเป็นโสด)

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 2. ทะเบียนบ้านหรือรายละเอียดที่อยู่
 3. หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 4. ใบสำคัญการหย่า (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)
 5. หนังสือรับรองความประพฤติ
 6. ใบรับรองแพทย์

***เอกสารภาษาลาวต้องแปลเป็นภาษาไทย และนำไปให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาวรับรอง

 

คู่สมรสเป็นต่างชาติที่ไม่ใช่สัญชาติลาว

 1. หนังสือรับรองความเป็นโสด ซึ่งออกโดยทางการของประเทศผู้ร้อง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 3. ทะเบียนบ้านหรือรายละเอียดถิ่นพำนัก
 4. หนังสือรับรองความประพฤติ
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. หนังสือให้ความยินยอม(กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 7. ใบสำคัญการหย่า(กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)

 

หนังสือรับรองความเป็นโสด ควรเป็นหนังสือซึ่งออกโดยทางการของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติและผ่านการรับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว

 1. ให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศผู้ร้องประจำ สปป. ลาว รับรองและนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว รับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศผู้ร้องประจำ สปป. ลาว
 2. หากกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ไม่สามารถรับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศผู้ร้องประจำ สปป. ลาว ได้ อาจขอให้สถานเอกอัครราชทูตดังกล่าวติดต่อมาที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อส่งตัวอย่างลายเซ็นของเจ้าหน้าที่
 3. หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ได้ หรือหากประเทศของผู้ร้องไม่มีสถานเอกอัครราชทูต
  ใน สปป. ลาว สามารถให้สถานเอกอัครราชทูตประเทศผู้ร้องประจำประเทศไทยรับรองหนังสือรับรองสถานภาพโสดและนำไปให้กรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศไทยรับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศผู้ร้องประจำประเทศไทย และสามารถจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยหรือที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ได้

หมายเหตุ

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจดทะเบียนสมรส
 • ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ อัตรา 600 บาท/ตราประทับ
 • ในวันที่จดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องนำพยาน (บุคคลที่รู้จัก สัญชาติใดก็ได้) มาด้วย 2 คน (พยานต้องนำหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน กรณีคนไทย มาแสดง) ถ้าเป็นคนต่างชาติให้ถือหนังสือเดินทางมาแสดง

-----------------------

 

 1. การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย สปป. ลาว

บุคคลสัญชาติไทยมีความประสงค์จดทะเบียนสรมรสกับคนลาวจะต้องเตรียมเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสระหว่างพลเมืองลาว กับคนต่างประเทศของ สปป. ลาว ให้ครบถ้วน

 

เอกสารที่คู่สมรสฝ่ายไทยต้องเตรียม

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส
 2. ประวัติ
 3. ใบรับรองมีถิ่นที่อยู่
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ที่ผ่านการรับรองโดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ)
 5. หนังสือรับรองความเป็นโสด(ออกให้โดยเขตหรืออำเภอ) และที่ผ่านการรับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ) และรับรองอีกครั้งโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
 6. หนังสือรับรองสุขภาพ(ออกให้โดยโรงพยาบาล)
 7. หนังสือรับรองความประพฤติ(ออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ที่ผ่านการรับรองลายเซ็นของเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ) และรับรองอีกครั้งโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
 8. หนังสือแจ้งทรัพย์สิน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ออกให้โดยบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน)
 9. หนังสือให้ความยินยอม(กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย)
 • หนังสือหมั้นหมายสู่ขอ
 • รูปขนาด 3 x 4 จำนวน 6 รูป
 • หนังสือรับประกันการส่งตัวคนลาวกลับประเทศตามจุดประสงค์กรณีมีการหย่า ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ(ถนนแจ้งวัฒนะ)
 • หนังสือรับรอง (To whom it may concern) จากสถานทูต ฯ หรือกงสุลไทย
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
 • สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร(กรณีมีบุตรด้วยกันมาก่อน)
 • ใบสำคัญการหย่า(กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)

 

หมายเหตุ เอกสารที่ยื่นต่อทางการ สปป. ลาว ต้องแปลเป็นภาษาลาวและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย