การขอมรณบัตรไทย

การขอมรณบัตรไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ม.ค. 2566

| 1,818 view

การขอมรณบัตรไทย

 1. เงื่อนไขและเอกสารประกอบการขอมรณบัตรไทย
 • ผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย ได้แก่

(1) บิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

(2) คู่สมรส

(3) ผู้สืบสันดาน

(4) ผู้รับมอบอำนาจจาก (1) (2) หรือ (3) (หนังสือมอบอำนาจต้องผ่านการรับรองโดยอำเภอ/เขต หรือกระทรวงการต่างประเทศ)  

(5) ญาติ ในกรณีที่บุคคลตาม (1) (2) และ (3) ไม่อาจดำเนินการได้

 • คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม) และคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย (แบบฟอร์ม)
 • หนังสือรับรองการเสียชีวิตพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองโดย
  1) หน่วยงานทะเบียนศาล กระทรวงยุติธรรม สปป. ลาว และ 2) กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งและของผู้ตาย
 • ทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและของผู้ตาย
 • หนังสือเดินทาง/เอกสารหลักฐานการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ตาย
 1. ข้อแนะนำเพิ่มเติม
  • ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ถ้าไม่มีตัวจริงต้องมีสำเนา)
  • การดำเนินการใช้เวลา 2 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำร้องและเอกสารครบถ้วน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร +85621 453916 หรือ +85620 5551 2228 ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ email: [email protected]