การขอสูติบัตรไทย

การขอสูติบัตรไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2566

| 3,503 view

การขอสูติบัตรไทย

 1. แนวทางการพิจารณาการได้สัญชาติไทยกรณีคนเกิดนอกประเทศไทย
สัญชาติบิดา สัญชาติมารดา การจดทะเบียนสมรส สัญชาติบุตร หมายเหตุ
ไทย ไทย จดทะเบียนสมรส ไทย  
ไทย ไทย ไม่จดทะเบียนสมรส ไทย  
ไทย ลาวหรือสัญชาติอื่น จดทะเบียนสมรส ไทย  
ไทย ลาวหรือสัญชาติอื่น ไม่จดทะเบียนสมรส ไทย* *ต้องพิสูจน์ความเป็นบิดาก่อน
ลาวหรือสัญชาติอื่น ไทย จดทะเบียนสมรส ไทย  
ลาวหรือสัญชาติอื่น ไทย ไม่จดทะเบียนสมรส ไทย  
 1. เงื่อนไขและเอกสารประกอบการขอสูติบัตรไทย
 • ผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด ได้แก่

(1) บิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) บุคคลที่ช่วยเหลือหรืออุปการะดูแลคนเกิด

(3) คนเกิด เมื่ออายุครบ 15 ปีแล้ว

(4) ผู้รับมอบอำนาจจาก (1) (2) หรือ (3) (หนังสือมอบอำนาจต้องผ่านการรับรองโดยอำเภอ/เขต หรือกระทรวงการต่างประเทศ)

(5) ญาติ ในกรณีที่บุคคลตาม (1) (2) และ (3) ไม่อาจดำเนินการได้

 • คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม) และคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (แบบฟอร์ม)
 • เอกสารรับรองการเกิดที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
 • ทะเบียนสมรส (ถ้าเป็นของ สปป.ลาว ให้แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและรับรอง
  โดยกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
 • บัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา
 • หนังสือเดินทางบิดา/มารดา
 • ทะเบียนบ้านบิดา/มารดา
 • เอกสารเพิ่มเติมของบิดาสัญชาติไทยกับมารดาซึ่งเป็นคนสัญชาติอื่น กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส
  • หลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าบิดาและผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน
  • หนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
  • แบบคําขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด (แบบฟอร์ม)
 1. ข้อแนะนำเพิ่มเติม
  • ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ถ้าไม่มีตัวจริงต้องมีสำเนา)
  • การดำเนินการใช้เวลา 2 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำร้องและเอกสารครบถ้วน
  • เพื่อสิทธิของบุตรตามกฎหมายไทย ควรดำเนินการเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทยในโอกาสแรก โดยติดต่ออำเภอ/เขต เพื่อแจ้งเพิ่มชื่อบุตรที่เข้าทะเบียนบ้านที่ไทย
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร +85621 453916 หรือ +85620 5551 2228 ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ email: [email protected]