การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ม.ค. 2566

| 2,276 view

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

 1. เอกสารประกอบ

1.1 บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) จะต้องเตรียมเอกสารให้กับสถานทูต/สถานกงสุล ดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล)
 • ใบสำคัญการสมรส /การหย่า (เฉพาะของหญิงที่มีการสมรส /หย่า)
 • สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 17 – 45 ปี (สด. 8 / 9/ 43 ใบ รด. หรือหนังสือผ่อนผันทหาร)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 2 แผ่น
 • หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 • เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

กรณีทำงาน

 • การต่อวีซ่าทำงาน ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่าทำงานปัจจุบัน (Visa Work Permit) พร้อมทั้งหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากบริษัท/นายจ้าง มาประกอบ
 • การทำงานแห่งใหม่ ให้แนบสำเนาสัญญาการจ้างงานที่ลงนามโดยถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงานในต่างประเทศที่เสนอจะว่าจ้าง (Job Offer) ที่ระบุชื่อบุคคลพร้อมรายละเอียดการว่าจ้างและลงนามโดยสมบูรณ์

กรณีศึกษาต่อ

 • ให้แนบหน้าสำเนาหน้าวีซ่านักเรียนปัจจุบัน (Visa Student) พร้อมหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษา หรือหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่ผู้ร้องประสงค์จะเข้าศึกษา

กรณีขอมีถิ่นที่อยู่

 • ให้แนบหน้าสำเนาเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ (Resident Visa) หรือเอกสารอื่นๆ แสดงถึงสถานะ การมีถิ่นที่อยู่ของท่านในปัจจุบัน หรือเอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่จากสถานทูต (Request for further information)

กรณีสมรส

 • ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจำตัวคู่สมรส/วีซ่าคู่หมั้น หรือเอกสารการขอสมรสจากสถานทูต/สถานกงสุล

กรณีอื่นๆ  เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption)

 • จะต้องมีหนังสือส่งตัวจากศูนย์รับบุตรบุญธรรมฯ พร้อมสำเนาเอกสารประจำตัวของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม

หมายเหตุ

 • ยื่นใบคำร้องพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้องของเอกสาร
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท

1.2 สำหรับบุคคลสัญชาติอื่น ที่เคยพำนักอยู่ในประเทศไทยและปัจจุบันพำนักในต่างประเทศ ประสงค์จะขอ                หนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
 • เอกสารหรือหนังสือแสดงว่ากำลังทำงาน เคยทำงาน หรือเคยพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • สำเนาหนังสือใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าวีซ่าไทยและประทับล่าสุดจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 2 แผ่น
 • หนังสือการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสถานทูต/สถานกงสุล โดยระบุวัตถุประสงค์

หรือเอกสารการสมัครวีซ่าจากสถานทูต/สถานกงสุลที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้ว

 • เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

กรณีเพื่อไปศึกษาต่อ

 • จะต้องมีหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา ณ ประเทศที่ประสงค์จะไปศึกษา หรือหากเป็นกรณีต่อวีซ่านักเรียน ก็ต้องมีสำเนาหน้าวีซ่านักเรียน (Visa student) พร้อมหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาหรือหนังสือขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษาที่ต้องการจะขอต่อวีซ่า

กรณีเพื่อไปทำงาน

 • จะต้องมีเอกสารการว่าจ้างงาน ซึ่งได้แก่ Hire Contract/Work permit/Job offer from the employer company or Letter guarantee from the employer company

กรณีเพื่อขอมีถิ่นที่อยู่

 • Residence application or Resident card, Letter from the Embassy or Request for Record Check from Embassy

กรณีสมรส

 • ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจำตัวคู่สมรส/วีซ่าคู่หมั้น หรือเอกสารการขอสมรสจากสถานทูต/สถานกงสุล

กรณีติดตามคู่สมรส

 • เอกสารประจำตัวคู่สมรสและสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของคู่สมรส (แปลเป็นไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ)

กรณีอื่นๆ  เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption)

 • จะต้องมีหนังสือส่งตัวจากศูนย์รับบุตรบุญธรรมฯ พร้อมสำเนาเอกสารประจำตัวของผู้ขอรับ
 • บุตรบุญธรรม

หมายเหตุ

 • ยื่นใบคำร้องพร้อมสำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้องของเอกสาร
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จำนวน 100 บาท
 1. ขั้นตอนดำเนินการ
 • ยื่นคำร้องขอทำหนังสือรับรองความประพฤติ ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • ให้ปากคำตามแบบบันทึกการสอบสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • จัดพิมพ์ลายนิ้วมือ ในแบบฟอร์มที่กำหนด
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเรื่องกลับไปประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) เพื่อส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการต่อไป
 1. ระยะเวลาดำเนินการ
 • ประมาณ 3-6 เดือน
 • หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ร้องอาจมอบอำนาจให้บุคคลในประเทศไทยมาดำเนินการแทนหรือดำเนินการทางไปรษณีย์โดยตรงถึงศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 24 ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 2168-9 โทรสาร 0 2205 1295 เว็บไซต์ psccenter.sb.police.go.th
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร +85621 453916 หรือ +85620 55512228 ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ email: [email protected]