การยื่นขอวีซ่า (Applying for a visa)

การยื่นขอวีซ่า (Applying for a visa)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ม.ค. 2566

| 42,906 view

การยื่นขอวีซ่า

  • ต้องจองคิวยื่นเอกสารขอวีซ่าที่ https://thaivisavientiane.com เท่านั้น
  • เตรียมเอกสารตามประเภทวีซ่าที่ต้องการ และกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าให้ครบถ้วน
  • เดินทางไปยังฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ตามวันและเวลาที่จองไว้ เพื่อยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

การพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 2 วันทำการ (ไม่รวมวันยื่นเอกสาร)

 

วันและเวลาทำการ

ที่อยู่ฝ่ายกงสุล
สถานเอกอัครราชทูตณ เวียงจันทน์

316 ถนนบุรีจัน บ้านโพนสีนวน นครหลวงเวียงจันทน์

โทรศัพท์ (ลาว)

(856-21) 453-916

ช่วงเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

ช่วงเวลาในการรับวีซ่า

13.30 – 16.00 น. 2 วันหลังจากวันยื่นเอกสาร เช่น ยื่นวันจันทร์
รับวันพุธ ยื่นวันศุกร์ รับวันอังคาร