การรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มี.ค. 2567

| 6,288 view

การรับรองเอกสาร

นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โทรศัพท์ +856 21 453 916 ต่อ 0 หรือเบอร์ +856 20 5551 2228
หรือ
E-mail: [email protected]

  1. การรับรองเอกสาร สปป. ลาว

การรับรองเอกสารราชการของ สปป. ลาว เช่น ทะเบียนบ้านลาว สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลสัญชาติลาว สำเนาหนังสือเดินทางลาว หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของ สปป. ลาว

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของ สปป. ลาว ทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ก่อน จากนั้น จึงนำมา
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศลาว
(สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

  1. การรับรองเอกสารไทย

2.1 เอกสารราชการของไทยทั้งหมดจะต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน จากนั้นจึงนำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

2.2 การรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประชาชนไทยสามารถนำเอกสารต้นฉบับและสำเนามารับรองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

          2.3 การรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง หรือหนังสือมอบอำนาจ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของผู้ลงนาม โดยเจ้าตัวต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประจำตัว (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

  1. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

     3.1 คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม)

     3.2 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

     3.3 เอกสารที่ประสงค์ให้รับรอง

หมายเหตุ  การรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียม 600 บาท/ตราประทับ ใช้เวลา 2 วันทำการ