งานคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ

งานคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 1,512 view

กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

เช่น คนไทยประสบอุบัติเหตุ ถูกขโมยหนังสือเดินทาง ถูกลักพาตัว โปรดติดต่อ

  •  
    +85620 5551 1332 สายด่วน (Hotline)
  •  
    +662 572 8442 Call Center 24 ชั่วโมง
 

กรณีสอบถามข้อมูลทั่วไป

เช่น การทำหนังสือเดินทาง การออกสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส การรับรองเอกสาร) โปรดติดต่อ

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

แผนอพยพ_2567_for_website_Page_01 แผนอพยพ_2567_for_website_Page_02   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_03   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_04   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_05   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_06   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_07   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_08   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_09   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_10   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_11   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_12   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_13   แผนอพยพ_2567_for_website_Page_14                                     

เอกสารประกอบ

แผนอพยพ_2567_for_website