งานคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ

งานคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.พ. 2566

| 815 view

กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

เช่น คนไทยประสบอุบัติเหตุ ถูกขโมยหนังสือเดินทาง ถูกลักพาตัว โปรดติดต่อ

  •  
    +85620 5551 1332 สายด่วน (Hotline)
  •  
    +662 572 8442 Call Center 24 ชั่วโมง
 

กรณีสอบถามข้อมูลทั่วไป

เช่น การทำหนังสือเดินทาง การออกสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส การรับรองเอกสาร) โปรดติดต่อ

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทยกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

แผนอพยพ_for_website_Page_01 แผนอพยพ_for_website_Page_02   แผนอพยพ_for_website_Page_03   แผนอพยพ_for_website_Page_04   แผนอพยพ_for_website_Page_05   แผนอพยพ_for_website_Page_06   แผนอพยพ_for_website_Page_07   แผนอพยพ_for_website_Page_08   แผนอพยพ_for_website_Page_09   แผนอพยพ_for_website_Page_10   แผนอพยพ_for_website_Page_11   แผนอพยพ_for_website_Page_12   แผนอพยพ_for_website_Page_13