ต้องขอวีซ่าหรือไม่

ต้องขอวีซ่าหรือไม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2566

| 8,334 view

ต้องขอวีซ่าหรือไม่

ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตหรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางของบางประเทศจะได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับ
การเดินทางเข้าประเทศไทย หรือสามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (visa on arrival - VOA) ได้ ยื่นขอ VOA ล่วงหน้าได้ที่ https://thailandevoa.vfsevisa.com/thailand/online/home/index

***ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ ผ. 30 สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่เดินทางเข้า
ผ่านด่านทางบกได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน ยกเว้น มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง***

VOA_and_Visa_Exemption_(Apr_2023)_Page_2

    PR_for_Visa_Exemption_Measure_as_of_13_SEP_-_1056_(TH)  

 

ยกเว้นวีซ่ารัสเซีย

PR_ยกเว้นวีซ่า_อินเดีย_ไต้หวัน