ต้องขอวีซ่าหรือไม่

ต้องขอวีซ่าหรือไม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ค. 2567

| 16,957 view

ต้องขอวีซ่าหรือไม่

ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตหรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางของบางประเทศจะได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือสามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (visa on arrival - VOA) ได้ ยื่นขอ VOA ล่วงหน้าได้ที่ https://thailandevoa.vfsevisa.com/thailand/online/home/index

TH01 TH02   TH03   TH04  

เอกสารประกอบ

VOA-Visa_Exemption_(TH)_July_2024