หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 22,638 view

หนังสือเดินทาง

 • นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด โทรศัพท์ +856 21 453 916 ต่อ 0 หรือเบอร์ +856 20 5551 2228 หรือ E-mail: [email protected]
 • ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ และต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี และ 1,500 บาท สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี

 

เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง

https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/doc4passport

                   คำแนะนำกรณีเอกสารการเดินทางของคนไทยสูญหายใน สปป. ลาว

 1. เจ้าของหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ (ติดต่อตำรวจ ปกส. บ้าน หรือเมือง)
 2. นำใบแจ้งความไปติดต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอให้ออกใบรับรองการเข้าเมือง (ติดต่อสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บ้านดงนาโซกเหนือ เมืองสีโคดตะบอง (ใกล้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ) เวลาทำการ 09.00 – 15.30 น.ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของรัฐ โทร 021-219607)
 3. เมื่อได้ใบรับรองการเข้าเมืองแล้ว ติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ถนนบูลิจัน บ้านโพนสีนวน
  เมืองสีสัดตะนาด ในเวลาทำการ เพื่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document หรือ ETD) หรือหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โทร. +856 21 453916 และ +856 20555 12228 E-mail [email protected] ****เอกสารประกอบ ได้แก่ (1) สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่าน แดน (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา (3) หนังสือรับรองการเข้าเมือง
 4. เมื่อได้รับ ETD แล้วให้นำไปขอ EXIT VISA จากกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศลาว ตั้งอยู่ถนน
  สีบุนเรือง เมืองไซเสดถา โทร 021 415822 (ใกล้กับประตูชัย) ในเวลาทำการ 09.00 – 15.30 น.
  (ปิดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของรัฐ )
 5. เมื่อได้รับ EXIT VISA แล้วจึงจะสามารถเดินทางออกจาก สปป. ลาว ได้ ทั้งนี้ ETD สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 6. กรณีเอกสารประจำรถยนต์สูญหายด้วย ให้นำใบรับรองการเข้าเมืองไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภาษีที่ด่านขาออก เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนพิจารณาอนุญาตให้เดินทางออกจาก สปป. ลาว ได้