วีซ่า Non-Immigrant “O” (คนอยู่ชั่วคราวประเภท O: ครอบครัวคนไทย ติดตาม อาสาสมัคร)

วีซ่า Non-Immigrant “O” (คนอยู่ชั่วคราวประเภท O: ครอบครัวคนไทย ติดตาม อาสาสมัคร)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.พ. 2567

| 38,509 view

วีซ่า Non-Immigrant “O”
(คนอยู่ชั่วคราวประเภท O: ครอบครัวคนไทย ติดตาม อาสาสมัคร)

วีซ่า Non-Immigrant “O” ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึง

 1. ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย
 2. ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
 3. อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
 4. ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ)

วีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์
  • ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย
 • เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย: ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองถูกต้อง)
  • ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
 • หนังสือจากนายจ้างหรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง โดยระบุความสัมพันธ์ของผู้ร้องกับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • เอกสารของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย: สำเนาหนังสือเดินทางรวมทั้งหน้าวีซ่า สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือบัตรนักศึกษา
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองถูกต้อง)
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนโรงเรียน
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร

 

 • อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
 • หนังสือจากองค์กรในประเทศไทยถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออก
  วีซ่าให้แก่ผู้ร้อง โดยระบุรายละเอียดของหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนองค์กร
 • หากผู้ร้องเคยได้รับการตรวจลงตรา Non-O อาสาสมัครมาแล้ว ให้แสดงหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครจากหน่วยงานของรัฐในระดับกรม
  • ใช้ชีวิตในบั้นปลาย
  • มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • หนังสือที่ออกโดยธนาคารไทยยืนยันว่าผู้ร้องมีบัญชีธนาคารที่มียอดเงินอย่างน้อย 800,000 บาท หรือ หนังสือที่ออกโดยหรือรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลว่าผู้ร้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 65,000 บาท (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

 

***สำเนาเอกสารของหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท ต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท

***เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

2,000 บาท

 

เอกสารต่างประเทศ

เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

 

การยื่นขอวีซ่า