วีซ่า Non-Immigrant “O”
(คนอยู่ชั่วคราวประเภท O: ครอบครัวคนไทย ติดตาม อาสาสมัคร)

 

วีซ่า Non-Immigrant “O” ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึง

 1. ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย
 2. ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
 3. อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
 4. ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (เกษียณ)

วีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์
  • ครอบครัวของบุคคลสัญชาติไทย
 • เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย: ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองถูกต้อง)
  • ผู้ติดตามของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
 • หนังสือจากนายจ้างในประเทศไทยถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง โดยระบุความสัมพันธ์ของผู้ร้องกับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • เอกสารของชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย: สำเนาหนังสือเดินทางรวมทั้งหน้าวีซ่า สำเนาใบอนุญาตทำงานหรือบัตรนักศึกษา
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับชาวต่างชาติที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย เช่น ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (ต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองถูกต้อง)
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนโรงเรียน
 • หลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร

 

 • อาสาสมัครมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
 • หนังสือจากองค์กรในประเทศไทยถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออก
  วีซ่าให้แก่ผู้ร้อง โดยระบุรายละเอียดของหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนองค์กร
 • หากผู้ร้องเคยได้รับการตรวจลงตรา Non-O อาสาสมัครมาแล้ว ให้แสดงหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครจากหน่วยงานของรัฐในระดับกรม
  • ใช้ชีวิตในบั้นปลาย
  • มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • หนังสือที่ออกโดยธนาคารไทยยืนยันว่าผู้ร้องมีบัญชีธนาคารที่มียอดเงินอย่างน้อย 800,000 บาท หรือ หนังสือที่ออกโดยหรือรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลว่าผู้ร้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 65,000 บาท (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

***สำเนาเอกสารของหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท ต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท

***เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

2,000 บาท

 

เอกสารต่างประเทศ

เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

 

Applying for a Visa

 

NON-IMMIGRANT “O” VISA

Non-Immigrant “O” Visa is issued to applicants who wish to enter the Kingdom for various purposes, including:

 1. Family member of a Thai national
 2. Dependent of a visa holder working or studying in Thailand
 3. Volunteer for an NGO or a charitable organization
 4. Retirement

A Single-Entry Visa Non-Immigrant “O” Visa is valid for entering Thailand once within 3 months from the date of application. The initial period of stay is up to 90 days.

 

REQUIRED DOCUMENTS

 1. A completed and signed Visa Application Form
 2. 2 passport-sized photos taken within 6 months
 3. An original and a copy of passport or travel document which is valid for no less than 6 months, including bio data page, immigration stamp to Lao PDR page, and Lao visa page (for applicant with no residence in Lao PDR)
 4. Additional requirements for specific purposes
  • Family member of a Thai national
 • Documents of Thai national: a marriage certificate or a birth certificate, a passport, a Thai ID Card, and a house registration (or their certified copies)
  • Dependent of a visa holder working or studying in Thailand
 • A letter from the employer or school in Thailand, requesting the Royal Thai Embassy to issue appropriate visa for the applicant, confirming the relationship between the applicant and the visa holder. And a copy of Thai ID of the person signing the letter.  
 • Documents of the visa holder in Thailand: a copy of passport pages including Thai visa, a copy of Thai work permit or student ID card
 • Documents confirming the relationship between the applicant and the visa holder in Thailand e.g. a marriage certificate or a birth certificate (or their certified copies).  
 • Copy of the company’s or school’s registration documents
 • Evidence of funding e.g. bank statement
  • Volunteer for an NGO or a charitable organization
 • A letter from the organization in Thailand, requesting the Royal Thai Embassy to issue appropriate visa for the applicant with details of the applicant’s roles and responsibilities. And a copy of Thai ID of the person signing the letter.
 • Copy of the organization’s registration documents
 • If the applicant was previously issued a Volunteer Non-Immigrant O visa, he/she must also present a certification letter for a foreign volunteer issued by a relevant government agency.
  • Retirement
 • At least 50 years old
 • A letter from a Thai bank certifying that the applicant holds a bank account with a fund of at least 800,000 baht; or a letter issued or certified by an Embassy/Consulate that the applicant has a monthly income of at least 65,000 baht
  (or equivalent in other currency)    

** Copies of agency/school/institution/company documents must be signed by an authorized person and stamped with the agency/school/institution/company seal.

 

***Consular officer reserves the right to require additional documents,
or an interview with the applicant, as deemed necessary, without prior notice.

 

VISA FEE (Cash only in Thai Baht and non-refundable)

2,000 baht

FOREIGN DOCUMENTS

Documents in languages other than Thai or English must be translated into either Thai
or English and notarized by an authorized body or a diplomatic/consular mission.

 

HOW TO APPLY FOR A VISA

Book an appointment at https://thaivisavientiane.com. Walk-ins will not be accepted.