วันที่นำเข้าข้อมูล 10 Jan 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 Jan 2023

| 1,215 view

การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

  1. นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด โทรศัพท์ +856 21 453 916 ต่อ 0 หรือเบอร์ +856 20 5551 2228 หรือ E-mail: [email protected]
  2. บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว ที่บัตรหมดอายุ สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถมายื่นขอมีบัตรใหม่ ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ตามเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไข

  1. หากยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ การขอบัตรฯ ใบแรกต้องไปดำเนินการที่ประเทศไทย ณ อำเภอหรือเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  2. การถขอมีบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุดในสาระสำคัญ (เช่น ชื่อ นามสกุล หรือเลขประจำตัวเลือนหาย) หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ (ต้องดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยก่อน)
  3. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (บัตรฯ มีอายุ 8 ปี และสำหรับผู้ที่อายุเกิน 70 ปี จะได้รับบัตรฯ ตลอดชีพ)
  4. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว
  5. มีถิ่นพำนักอยู่ใน สปป. ลาว เท่านั้น
  6. ต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง

กรณีบัตรหมดอายุ (สามารถขอมีบัตรใหม่ได้ก่อนบัตรเดิมหมดอายุไม่เกิน 60 วัน)

– บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

– หนังสือเดินทาง

– หลักฐานการมีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว เช่น บัตรพำนักใน สปป. ลาว

– ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

– บัตรประชาชนใบเดิม (กรณีชำรุด/เปลี่ยนแปลงข้อมูล) หรือสำเนาบัตรประชาชนใบเดิม (หากมี) (กรณีสูญหาย/ถูกทำลาย)

– หนังสือเดินทาง

– หลักฐานการมีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว เช่น บัตรพำนักใน สปป. ลาว

– หลักฐานการเปลี่ยนข้อมูลในบัตรประชาชน

– ค่าธรรมเนียม 100 บาท

คำถามที่พบบ่อย

https://consular.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8?menu=5ddcc2dc54063051c67d4b26