วันที่นำเข้าข้อมูล 9 Jan 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 Jan 2023

| 1,997 view
  1. การรับรองเอกสาร สปป. ลาว

การรับรองเอกสารราชการของ สปป. ลาว เช่น ทะเบียนบ้านลาว สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลสัญชาติลาว สำเนาหนังสือเดินทางลาว หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของ สปป. ลาว

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของ สปป. ลาว ทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ก่อน จากนั้น จึงนำมา
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศลาว
(สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

  1. การรับรองเอกสารไทย

2.1 เอกสารราชการของไทยทั้งหมดจะต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน จากนั้นจึงนำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

2.2 การรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประชาชนไทยสามารถนำเอกสารต้นฉบับและสำเนามารับรองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

2.3 การรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดิັนทาง หรือหนังสือมอบอำนาจ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของผู้ลงนาม โดยเจ้าตัวต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประจำตัว (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

  1. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

3.1 คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม)

3.2 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3.3 เอกสารที่ประสงค์ให้รับรอง

หมายเหตุ  การรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียม 600 บาท/ตราประทับ ใช้เวลา 2 วันทำการ