วีซ่าท่องเที่ยว

ประเภทและอายุของวีซ่าท่องเที่ยว 

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน ออกให้แก่บุคคลสัญชาติลาวหรือผู้มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว เท่านั้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

 1. คำร้องของวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. หลักฐานทางการเงิน
 • แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry): 20,000 บาท/คน 40,000 บาท/ครอบครัว (ข้อมูลการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน)
 • แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry): 200,000 บาท/คน ((ข้อมูลการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน))
 1. กำหนดการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก
 2. หลักฐานการมีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว (สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าได้หลายครั้ง)
 3. เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้
  วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry): 1,000 บาท
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry): 5,000 บาท

Applying for a Visa

 

Tourist Visa

TYPES OF TOURIST VISA AND VALIDITY: 

 1. Single-Entry Tourist Visa is valid for entering Thailand oncewithin 3 months
  from the date of application. The period of stay is 60 days maximum.
 2. Multiple-Entry Tourist Visa is valid for entering Thailand within 6 months
  from the date of application. The period of stay is 60 daysmaximum per stay.
  The Multiple-Entry Tourist Visa holder may enter Thailand again as long as the visa
  is still valid. Multiple-Entry Tourist Visa will only be granted to Lao nationals or those with proof of permanent residence in Laos.

REQUIRED DOCUMENTS: 

 1. A completed and signed Visa Application Form
 2. 2 passport-sized photos taken within 6 months
 3. An original and a copy of passport or travel document which is valid for no less than 6 months, including bio data page, immigration stamp to Lao PDR page, and Lao visa page (for applicant with no residence in Lao PDR)
 4. Evidence of adequate finance
 • Single-Entry Tourist Visa: 20,000 baht per person and 40,000 baht per family (3 months of financial statements)
 • Multiple-Entry Tourist Visa: 200,000 baht per person (6 months of financial

statements)

 1. Travel itinerary to Thailand e.g. plane ticket, hotel booking
 2. Proof of permanent residence in Lao PDR (For Multiple-Entry Tourist Visa applicants)
 3. Consular officer reserves the right to require additional documents, or an interview with the applicant, as deemed necessary, without prior notice.

VISA FEE (Cash only in Thai baht and non-refundable)

 1. Single-Entry Tourist Visa: 1,000 baht
 2. Multiple-Entry Tourist Visa: 5,000 baht

HOW TO APPLY FOR A VISA