วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2566

| 5,023 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ถนนไกสอน พมวิหาน บ้านสีบุนเฮือง เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์

โทรศัพท์ (856 21) 214581-3

แฟกซ์ (856 21) 214580

อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ https://vientiane.thaiembassy.org

ฝ่ายกงสุล

เลขที่ 15 ถนนบุลีจัน บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์

โทรศัพท์ (856 20) 55512228, (+856 20) 55512228

อีเมล [email protected]

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

การขอวีซ่า

09.00 – 12.00 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น

13.30 – 16.30 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

ถนนหมายเลข 9 บ้านหัวเมืองเหนือ นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว

โทรศัพท์ (856-41) 212-373

โทรสาร (856-41) 212 370

อีเมล [email protected]

เว็บไซต์ http://savannakhet.thaiembassy.org

เปิดยื่นคำร้องขอวีซ่า 09.00 – 11.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

เวลารับวีซ่า 14.00 – 16.00 น. ในวันราชการถัดไป

สำนักงานผู้ช่วยทหารบก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พันเอก นิธิโรจน์ วรชาติธนะสาร

เลขที่ 203 หน่วยที่ 12 บ้านท่าพะลานไช เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์

โทรศัพท์ (856-21) 312717

สำนักงานผู้ช่วยทหารอากาศ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล

เลขที่ 789 หน่วย 29 ซอย 1 บ้านดอนกอย เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

โทรศัพท์ (856-21) 330-486, (856-20) 9131-9988

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) นายกวิน วิริยพานิชย์

เลขที่ 28 ถนนไกสอน พมวิหาน บ้านนาไซ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์

โทรศัพท์ (856 21) 413704, (856 21) 413706, (856 21) 412089

อีเมล [email protected][email protected]