วีซ่า Non-Immigrant “ED” และ “ED PLUS” (คนอยู่ชั่วคราวประเภท การศึกษา)

วีซ่า Non-Immigrant “ED” และ “ED PLUS” (คนอยู่ชั่วคราวประเภท การศึกษา)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ค. 2567

| 14,769 view

วีซ่า Non-Immigrant “ED” ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การระหว่างประเทศ ฝึกงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ วีซ่า Non-Immigrant “ED” แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน

วีซ่า Non-Immigrant “ED PLUS” ออกให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้รับยกเว้นการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (re-entry permit) เมื่อเดินทางออกและกลับเข้ามาในประเทศไทย หากจะขยายระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาพำนักแทนนักศึกษา นอกจากนั้น ผู้ถือวีซ่า Non-Immigrant “ED PLUS” ยังได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้อีก 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อหางาน ท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ และสามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. หนังสืออนุมัติหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่สถาบัน/โรงเรียนสังกัดอยู่ เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่ต้องใช้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนนานาชาติ)
 5. หนังสือจากสถาบัน/โรงเรียนที่ลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสถาบัน/โรงเรียน ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 6. หนังสือตอบรับจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันในประเทศไทย โดยระบุลายละเอียดของหลักสูตร หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาสำหรับนักเรียน/นักศึกษาเดิม
 7. หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน และหลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร
 8. สำเนาเอกสารการจดทะเบียนโรงเรียนหรือสถาบัน (สำหรับโรงเรียนเอกชน)
 9. หนังสือรับรองความประพฤติหรือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก อายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน)
 10. หนังสือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของผู้ร้อง ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเงื่อนไขของการฝึกงานและขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง (สำหรับการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา)
 11. ผู้ติดตาม

ผู้ติดตาม (ผู้ปกครอง คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี) ของนักเรียน/นักศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาในประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทเข้าได้ครั้งเดียว Non-Immigrant “O” เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ได้แก่ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนักเรียน/นักศึกษา และหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม  

***สำเนาเอกสารของหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท ต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท

***เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

2,000 บาท

เอกสารต่างประเทศ

เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

การยื่นขอวีซ่า

ต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นที่เว็บไซต์ https://thaivisavientiane.com