วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยว

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ค. 2567

| 33,050 view

วีซ่าท่องเที่ยว

ประเภทและอายุของวีซ่าท่องเที่ยว 

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน ออกให้แก่บุคคลสัญชาติลาวหรือผู้มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว เท่านั้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. หลักฐานทางการเงิน
 • แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry): บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน แสดงยอดเงินเฉลี่ย 20,000 บาท/คน หรือ 40,000 บาท/ครอบครัว
 • แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry): บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน แสดงยอดเงินเฉลี่ย 200,000 บาท/คน
 1. กำหนดการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และที่พัก เช่น ตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ/รถบัส โรงแรมที่พัก หนังสือเชิญจากเจ้าของบ้าน/ห้องพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวที่รับรองถูกต้อง
 2. หลักฐานการมีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว (สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าได้หลายครั้ง)
 3. เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้
  วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry): 1,000 บาท
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry): 5,000 บาท

การยื่นขอวีซ่า