วีซ่าเดินทางผ่าน

วีซ่าเดินทางผ่าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ม.ค. 2566

| 3,056 view

วีซ่าเดินทางผ่าน

 เงื่อนไข

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. เดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อไปยังประเทศอื่นภายใน 30 วัน (ประเภท TS)
 2. ร่วมการแข่งขันกีฬา (ประเภท S)
 3. เป็นผู้ควบคุมหรือลูกเรือยานพาหนะที่เข้ามาในประเทศไทย (ประเภท C)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. หลักฐานแสดงการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อาทิ ตั๋วเครื่องบิน (แสดงเที่ยวบิน ขาเข้า-ออก ประเทศไทย) ซึ่งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 5. หลักฐานทางการเงิน (10,000 บาท/คน 20,000 บาท/ครอบครัว)
 6. กรณีร่วมการแข่งขันกีฬา ต้องแสดงหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาดังกล่าว
 7. เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้
  วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

800 บาท/ครั้ง

ระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย

ไม่เกิน 30 วัน

การยื่นขอวีซ่า

ต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นที่เว็บไซต์ https://thaivisavientiane.com