วันที่นำเข้าข้อมูล 9 Jan 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 Feb 2023

| 3,710 view

นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด คำร้องขอหนังสือเดินทาง  

โทรศัพท์ +856 21 453 916 ต่อ 0 หรือเบอร์ +856 20 5551 2228

หรือ E-mail: [email protected]

กรณีบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์ม) และหนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์ม)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หรือใบแจ้งความท้องถิ่นกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (หากมี)
 5. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี และ 1,500 บาท สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี

กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์ม) และหนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์ม)
 2. สูติบัตร
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หากมี) หรือใบแจ้งความท้องถิ่นกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือเอกสารแสดงความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร 1 ฉบับ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา
 7. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทสำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี

กรณีผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี

 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์ม) และหนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์ม)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร (กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หากมี) หรือใบแจ้งความท้องถิ่นกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 4. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือเอกสารแสดงความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร 1 ฉบับ
 5. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา
 6. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทสำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี

หมายเหตุ

 • กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดามารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทาง(แบบฟอร์ม) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ  หากบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (กรณีที่อยู่ในประเทศไทย) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย (กรณีที่อยู่ในต่างประเทศ)
 • กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมกับยื่นบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น และบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา
 • กรณีบิดามารดาจดทะเบียนหย่า บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่าสามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฝ่ายเดียวได้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี
 • กรณีอื่นกรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ (856-21) 453 916 หรือทางอีเมล [email protected]
 • ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ และต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

                   คำแนะนำกรณีเอกสารการเดินทางของคนไทยสูญหายใน สปป. ลาว

 1. เจ้าของหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือผ่านแดน (Border Pass) แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ (ติดต่อตำรวจ ปกส. บ้าน หรือเมือง)
 2. นำใบแจ้งความไปติดต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอให้ออกใบรับรองการเข้าเมือง (ติดต่อสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บ้านดงนาโซกเหนือ เมืองสีโคดตะบอง (ใกล้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ) เวลาทำการ 09.00 – 15.30 น.ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของรัฐ โทร 021-219607)
 3. เมื่อได้ใบรับรองการเข้าเมืองแล้ว ติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ ถนนบูลิจัน บ้านโพนสีนวน
  เมืองสีสัดตะนาด ในเวลาทำการ เพื่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document หรือ ETD) หรือหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โทร. +856 21 453916 และ +856 20555 12228 E-mail [email protected] ****เอกสารประกอบ ได้แก่ (1) สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่าน แดน (2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา (3) หนังสือรับรองการเข้าเมือง
 4. เมื่อได้รับ ETD แล้วให้นำไปขอ EXIT VISA จากกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศลาว ตั้งอยู่ถนน
  สีบุนเรือง เมืองไซเสดถา โทร 021 415822 (ใกล้กับประตูชัย) ในเวลาทำการ 09.00 – 15.30 น.
  (ปิดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดของรัฐ )
 5. เมื่อได้รับ EXIT VISA แล้วจึงจะสามารถเดินทางออกจาก สปป. ลาว ได้ ทั้งนี้ ETD สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวNo walk-ins will be accepted.
 6. กรณีเอกสารประจำรถยนต์สูญหายด้วย ให้นำใบรับรองการเข้าเมืองไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ภาษีที่ด่านขาออก เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบก่อนพิจารณาอนุญาตให้เดินทางออกจาก สปป. ลาว ได้