วันที่นำเข้าข้อมูล 9 Jan 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 Feb 2023

| 1,185 view

Protection of Thai Nationals

กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

เช่น คนไทยประสบอุบัติเหตุ ถูกขโมยหนังสือเดินทาง ถูกลักพาตัว โปรดติดต่อ

  •  
    +85620 5551 1332สายด่วน (Hotline)
  •  
    +662 572 8442Call Center 24 ชั่วโมง
 

กรณีสอบถามข้อมูลทั่วไป

เช่น การทำหนังสือเดินทาง การออกสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส การรับรองเอกสาร) โปรดติดต่อ