ประกาศเอกอัครราชทูต-เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ข้อ 11 กำหนดให้เอกอัครราชทูต ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนน พร้อมปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบวันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป นั้น

บัดนี้ เอกอัครราชทูตได้ออกประกาศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถื่นพำนักใน สปป. ลาว

สถานที่ที่จัดให้มีการลงคะแนนคือ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ถนนไกสอนพมวิหาน นครหลวงเวียงจันทน์

สถานเอกอัครราชทูตจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิทุกท่าน ตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิของท่าน หากท่านใดประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งใน สปป. ลาว หรือต้องการแก้ไขสิทธิ โปรดกรอกแบบคำร้อง และส่งให้สถานเอกอัครราชทูต ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศเอกอัครราชทูตฯ

ติดต่อสอบถาม
 0 2121 4581 – 3, 0 2141 5335
 0 2121 4580, 0 2141 5336

Announce