ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2561


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัดตะปือ สปป. ลาว

Announce