ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 29/2563 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 29/2563
เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

Announce