ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

Announce