ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 34/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ศบค. ปรับเวลาเปิด-ปิดด่านชายแดน สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบก เป็นวันจันทร์/วันพุธ/วันศุกร์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 34/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ศบค. ปรับเวลาเปิด-ปิดด่านชายแดน สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบก เป็นวันจันทร์/วันพุธ/วันศุกร์

Announce