ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันน์ ที่ 37/2563 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมีย


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันน์ ที่ 37/2563 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมีย

Announce