ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 39/2563 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 39/2563 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

Announce