การสัมมนาที่ดินระหว่างไทยกับ สปป. ลาว


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว ได้เป็นประธานร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของไทยและ สปป. ลาว ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แห่ง สปป. ลาว โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน และนางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รวมทั้งผู้แทนจากสภาแห่งชาติลาว หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรมของกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติฯ แห่ง สปป. ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประมาณ 40 คน  


การสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องระบบการบริหารจัดการที่ดินของทั้งสองประเทศ โดยผู้แทนกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ได้นำเสนอหลักการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและที่ดินของพลเมืองไทย การแบ่งระดับการบริหารจัดการที่ดินแต่ละประเภทในไทย การแก้ไขข้อขัดแย้งที่ดิน สิทธิของคนต่างชาติในที่ดิน การคุ้มครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติในคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ บ้าน การเช่า และการสัมปทานที่ดินของคนต่างชาติ Lands maps/RTK และการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐในไทย นอกจากนี้ นายวงเดือน สีหาลาด หัวหน้ากรมที่ดินของ สปป. ลาว ได้นำเสนอระบบการจัดการที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินมีการดำเนินการทั้งในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่น มีนโยบายเกี่ยวกับที่ดินตามกฎหมาย มีการจัดสรรที่ดิน การขึ้นทะเบียนที่ดิน การประเมินราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งข้อมูลที่ดินในการบริหารจัดการ

News and Activities