ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โครงการจัดซึ้อจัดจ้างหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว


ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โครงการจัดซึ้อจัดจ้างหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวภายใต้โครงการความร่วมมือกับ สปป. ลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Announce