ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ 19/2564 เรื่อง สปป.ลาวประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 5-19 มิถุนายน 2564


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ 19/2564 เรื่อง สปป.ลาวประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 5-19 มิถุนายน 2564

Announce