ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 27/2564 เรื่อง การปรับสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative Quarntine – AQ) ที่จังหวัดหนองคาย


Announce