ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำการฝ่ายกงสุล


Announce