ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราขทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำการ สอท. และที่ทำการกงสุล


Announce