ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อัปเดต 1 มิถุนายน 2565 )

ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  1. คนไทย

– ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย หากได้รับวัคซีนครบให้แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หากไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครอบให้แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)

  1. คนต่างชาติ – ต้องลงทะเบียน Thailand Pass (https://tp.consular.go.th)

2.1 กรณีใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

          2.1.1 ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

– ลงทะเบียน Thailand Pass โดยใช้ (1) Passport (2) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ
และ (3) ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซื้อได้ที่ https://covid19.tgia.org)

– ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึงไทย

          2.1.2 ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด

                    – ลงทะเบียน Thailand Pass โดยใช้ (1) Passport (2) ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ (3) ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ซื้อได้ที่ https://covid19.tgia.org)

2.2 กรณีใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร)

– ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่ต้องมีหลักฐานการมีประกันสุขภาพ

– ต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ

– คนต่างชาติเดินทางได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่บัตรผ่านแดนใช้เข้าไทย (หากเข้าทางจังหวัดหนองคาย สามารถเดินทางไปได้ถึง อ. เมือง จังหวัดอุดรธานี)

– คนต่างชาติสามารถพำนักในไทยได้ 3 วัน 2 คืน

– ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึงไทย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Thailand Pass https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

 

Information on entry to Thailand during the COVID-19 pandemic

  1. Thai nationals

Thailand Pass registration is no longer required. For fully vaccinated travellers, COVID-19 test is not required for both pre-departure and upon arrival in Thailand. For fully vaccinated travellers, a vaccine certificate must be presented. For unvaccinated or partially vaccinated travellers, a negative RT-PCR or Professional ATK test result issued within 72 hours prior to departure is required (except children under 6 years old travelling with parents).

  1. Non-Thais

2.1 Using Passport Thailand Pass registration is still required (https://tp.consular.go.th)

          2.1.1 fully vaccinated travellers

– Register on Thailand Pass. Required documents are: (1) passport (2) vaccine certificate and (3) health insurance with a USD 10,000 minimum coverage (can be purchased at https://covid19.tgia.org)

– COVID-19 test is not required for both pre-departure and upon arrival in Thailand.

          2.1.2 Unvaccinated/partially-vaccinated travellers

– Register on Thailand Pass. Required documents are: (1) passport (2) negative  RT-PCR or Professional ATK test result issued within 72 hours prior to departure and (3) health insurance with a USD 10,000 minimum coverage (can be purchased at https://covid19.tgia.org)

2.2 Using Border Pass (Only permitted at international points of entry)

–  Thailand Pass registration and health insurance are not required.

–  Vaccination certificate

–  Non-Thai travellers may travel only within the province which they enter into (except for Nong Khai Province, non-Thai travellers can travel as far as Mueang District of Udon Thani Province).

–  Non-Thai travellers may stay in Thailand up to 3 days (2 nights).

–  COVID-19 test is not required for both pre-departure and upon arrival in Thailand.

For FAQs on Thailand Pass, please visit https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

 

Announce