เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ

เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ ปี 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการรับรองมาตรฐานและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและเพิ่มศักยภาพการส่งออก โดยสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทาง https://thaihommaliricecertificationmark.dft.go.th/

Announce