วีซ่า Non-Immigrant “ED”

(คนอยู่ชั่วคราวประเภท ED: การศึกษา)

วีซ่า Non-Immigrant “ED” ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ฝึกงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและองค์การระหว่างประเทศ ฝึกงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา และศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่น ๆ วีซ่า Non-Immigrant “ED” แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. หนังสืออนุมัติหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่สถาบัน/โรงเรียนสังกัดอยู่ เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่ต้องใช้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนนานาชาติ)
 5. หนังสือจากสถาบัน/โรงเรียนที่ลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสถาบัน/โรงเรียน ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 6. หนังสือตอบรับจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันในประเทศไทย โดยระบุลายละเอียดของหลักสูตร หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาสำหรับนักเรียน/นักศึกษาเดิม
 7. หลักฐานการชำระค่าเล่าเรียน และหลักฐานทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร
 8. สำเนาเอกสารการจดทะเบียนโรงเรียนหรือสถาบัน (สำหรับโรงเรียนเอกชน)
 9. หนังสือรับรองความประพฤติหรือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก อายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นขอวีซ่า และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน)
 10. หนังสือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของผู้ร้อง ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเงื่อนไขของการฝึกงานและขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง (สำหรับการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา)
 11. ผู้ติดตาม

ผู้ติดตาม (ผู้ปกครอง คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปี) ของนักเรียน/นักศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาในประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทเข้าได้ครั้งเดียว Non-Immigrant “O” เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ได้แก่ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนักเรียน/นักศึกษา และหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม  

***สำเนาเอกสารของหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท ต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท 

***เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

2,000 บาท

เอกสารต่างประเทศ

เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

Applying for a Visa

ต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นที่เว็บไซต์ https://thaivisavientiane.com

NON-IMMIGRANT “ED” VISA

Non-Immigrant “ED” Visa is issued to applicants who wish to pursue their
full-time education in private and public educational institutions in Thailand; internship and training in governmental organizations and international organizations; internship and training as part of an academic curriculum; or any other educational programmes in Thailand. A Single-Entry Visa Non-Immigrant “ED” Visa is valid for entering Thailand once within 3 months from the date of application. The initial period of stay is up to 90 days.

REQUIRED DOCUMENTS

 1. A completed and signed Visa Application Form
 2. 2 passport-sized photos taken within 6 months
 3. An original and a copy of passport or travel document which is valid for no less than 6 months, including bio data page, immigration stamp to Lao PDR page, and Lao visa page (for applicant with no residence in Lao PDR)
 4. A letter of approval from a relevant government agency such as the Office of the Private Education Commission or the Office of the Basic Education Commission (not required for universities and international schools)
 5. A letter from the enrolled institution/school signed by the school director or an authorized person and stamped with the institution/school’s seal, requesting the Royal Thai Embassy to issue appropriate visa for the applicant. And a copy of Thai ID of the person signing the letter.
 6. An acceptance letter from the concerned school, university or institution in Thailand with details of the programme, or a transcript for existing student
 7. Evidence of tuition fee payment and funding e.g. bank statement
 8. Copy of school or institution registration documents (for private school)
 9. A police certificate or a criminal record clearance issued by authorities of the applicant’s country of nationality or residence, within three months prior to the date of visa application and notarized by an authorized body or a diplomatic or consular mission (for public and private university)
 10. A letter from the applicant’s university/academic institution confirming the requirement and requesting the Royal Thai Embassy to issue appropriate visa for the applicant, and a (for training or internship which is part of an academic curriculum)
 11. Dependents

Dependents (parents, spouse, children under 20 years old) of a student enrolled in a full-time educational programme in Thailand are eligible to apply for Single-Entry Non-Immigrant “O” visa. Additional required documents are evidence of familial relations and proof of additional funding.  

** Copies of agency/school/institution/company documents must be signed by an authorized person and stamped with the agency/school/institution/company seal. 

***Consular officer reserves the right to require additional documents,
or an interview with the applicant, as deemed necessary, without prior notice.

 VISA FEE (Cash only in Thai Baht and non-refundable)

2,000 Baht 

FOREIGN DOCUMENTS

Documents in languages other than Thai or English must be translated into either Thai
or English and notarized by an authorized body or a diplomatic/consular mission.

HOW TO APPLY FOR A VISA